Pracujete s BOLT? UBER? AirBnB?

Víte, že z vašeho výdělku musíte vypočítat a zaplatit DPH?

A to i přesto, že nejste plátce DPH.

Pro koho je naše služba určena?

Řidiči BOLT
Řidiči BOLT FOOD
Řidiči UBER

Jaké problémy Vám vyřešíme?

Registrace identifikované osoby

Je plátcem DPH jen pro přeshraniční plnění, v České republice zůstává neplátcem.

Zřízení datové schránky

Pro komunikaci s finančním úřadem, je nutné založit datovou schránku nebo zřídit elektronický podpis.

Měsíční výpočet DPH

Zpracujeme fakturu a vypočítáme každý měsíc DPH.

Měsíční výpočet DPH

Zpracujeme fakturu a vypočítáme každý měsíc DPH.

Jak začít?

1. Provést objednávku

Vyplnit všechny důležité údaje o vás a zaplatit objednávku.

2. Podepsat a ověřit plnou moc

Po úspěšné objednávce vám zašleme plnou moc a postup jak ji podepsat, ověřit na poště a zaslat do datové schránk.

3. Provedeme registraci na FÚ

Provedeme registraci na finanční úřadě, registrace může trvat až 30 dní.

4. Zašleme vám váš unikátní email

Každý kdo provede objednávku dostane od nás individuální email na ten bude posílat pravidelně všechny faktury které dostane.

5. Úspěšně zpracujeme první vaší fakturu

a budeme v tom pokračovat každý měsíc, vždy vám do emailu zašleme částku kterou je potřeba uhradit finančnímu úřadu.

Kolik mě to bude stát

Měsíční předplatné

299,- CZK
za měsíc

Registrace identifikované osoby

Zpracování přiznání k DPH

Kontrola daňovým poradcem

Odeslání v řádném termínu

Pravidelné notifikace

*
Platba kartou, měsíční předplatné.
Cena bez DPH.

Roční předplatné

Ušetříte
598,- CZK
2990,- CZK
za rok

Registrace identifikované osoby

Zpracování přiznání k DPH

Kontrola daňovým poradcem

Odeslání v řádném termínu

Pravidelné notifikace

*
Platba kartou, roční předplatné.
Cena bez DPH.

Reference

Díky této službě, mám čas shánět více zakázek

Josef Veselý Řidič Uber

Ušetřil jsem spoustu času a papírování.

Jakub Eliáš Majitel bytu

Super služba, neumím moc česky, ale se vším mi poradili

Martin Řidič Boltu

Měsíčně šetříme čas 387 zákazníkům

FAQ

1. Kdo je identifikovaná osoba?
Identifikovaná osoba se z nás stává (a je třeba se zaregistrovat) z kteréhokoliv z následujících důvodů (podle §6 g-i Zákona o DPH):

Z jiného státu EU jsme pořídili zboží, jehož celková hodnota (bez DPH) překročila v kalendářním roce 326 000 Kč (kromě výjimek týkajících se třístranného obchodu.

Přijali jsme službu s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (tedy od podnikatele odkudkoliv ze světa), který nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku. Případně má v tuzemsku provozovnu, ta se ale plnění neúčastní. (Týká se například Google AdWords). Identifikovaná osoba jsme ode dne přijetí služby.

Přijali jsme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku – jedná se o dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi. Identifikovaná osoba jsme ode dne přijetí plnění.

Poskytli jsme službu s místem plnění v jiném státě EU podle § 9 odst. 1 zákona o DPH (kroměslužby, které je v jiném státě EU osvobozena od DPH). Jedná se například o příjem z reklam z Google AdSense. Identifikovaná osoba jsme ode dne poskytnutí služby.
2. Kdy podat daňové přiznání?
Osoba identifikovaná k dani či plátce DPH má povinnosti podat řádné daňové přiznání k DPH do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. Zdaňovacím období je buďto měsíc, nebo čtvrtletí, pokud se jedná o plátce DPH. V případě, že jde o identifikovanou osobu k dani je zdaňovacím obdobím vždy měsíc. Tuto lhůtu nelze podle zákona o DPH prodloužit. Pokud termín pro podání daňového přiznání připadne na sobotu, neděli nebo státem uznávaný svátek, posouvá se lhůta pro podání daňového přiznání v souladu s § 33, odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, na následující pracovní den. Pokud plátce nestihne ve lhůtě pro podání daňového přiznání toto přiznání podat, tak lze využít ještě i ustanovení v zákoně č. 280/2009 Sb., § 250, odst. 1, daňový řád. V souladu s tímto ustanovením správce daně nevyměří pokutu tomu plátci, který podá daňové přiznání se zpožděním do 5 pracovních dnů včetně.
3. Co je unikátní email?
Unikátní email je námi speciálně vygenerovaná emailová adresa. Skládá se z písmen a číslic a slouží k zasílání faktur. Díky této adrese bude zajištěna efektivní komunikace a následné zpracování přijaté faktury v našem systému, výpočet daně z přidané hodnoty a podání daňového přiznání k DPH. Slouží k pravidelnému zasílání faktury od vás k nám.

VZOR: VASE_IČ@danenaklik.cz

POZOR! Na unikátní email je třeba zasílat pouze vaše faktury. Unikátní email nebude fungovat pro nikoho jiného jen pro vás.
4. Ověřená plná moc
Plná moc je vždy uzavřena písemně. Jedná se o dokument na základě něhož je zmocněnec oprávněn zastupovat zmocnitele ve všech věcech či věcech upravených přímo v dokumentu.

Důležité je, aby tento právní dokument byl podepsán oběma stranami. Pokud hovoříme o ověřené plné moci, musí být podpis zmocnitele ověřen notářem či advokátem popř. lze vyřídit i na nejbližší poště.
5. Jak s námi začít?
Začít s naší službou je velice jednoduché. Stačí si vybrat příslušnou nabídku a službu objednat. Vyplníte objednávku a zadáte platební údaje. Úhrady se budou automaticky strhávat z účtu vždy k 1. dni měsíce.
6. Co musíte udělat vy?
Prvním krokem je objednání naší služby. Po vybrání příslušného balíčku a po zadání platebních údajů již může být spolupráce zahájena. Pro úspěšné doručení daňového přiznání finančnímu úřadu budeme v prvé řadě potřebovat ověřenou plnou moc. Plnou moc vám poskytneme a vy ji podepíšete a necháte ověřit na nejbližší poště. Po ověření nám ji zašlete zpět. Od nás vám příjde unikátní emailová adresa, kterou budete využívat na zasílání přijatých faktur od zahraničního subjektu.

Na tuto adresu budete zasílat faktury měsíčně a celý proces již bude automaticky zajištěn z naší strany. Není třeba myslet na termíny, ty budeme střežit za vás. Po konci zdaňovacího období tedy kalendářního měsíce vám zašleme upomínku s prosbou o zaslání faktury a i s mezním datem doručení.

V případě, že podklady, tedy přijaté faktury, nebudou dodány v předem stanoveném termínu nejsme povinni zpracovat daňové přiznání a tím pádem nejsme povinni za jakékoliv sankce od finančního úřadu popř. jiné újmy.
7. Co pro vás připravujeme my?
Naše služba spočívá ve zpracování vámi přijaté faktury od zahraničních subjektů se kterými spolupracujete. Fakturu nahrajeme do našeho systému a vypočteme daň z přidané hodnoty. Následně odešleme daňové přiznání příslušnému finančnímu úřadu v termínu pro podání a pošleme vám, jakou výši odvodu daně z přidané hodnoty je zapotřebí uhradit na bankovní účet finančního úřadu. Veškeré termíny hlídáme za vás a posíláme vám pravidelné upomínky.
8. Jak službu objednat?
Začít s naší službou je velice jednoduché. Stačí si vybrat příslušnou nabídku a službu objednat. Vyplníte objednávku, kde zadáte veškeré údaje o sobě: jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo a vaše IČO a zadáte platební údaje z vaší karty. Úhrady se budou automaticky strhávat z účtu vždy k 1. dni měsíce.
9. Jak probíhá úhrada objednané služby?
Při vyplnění objednávky je nutné zadat údaje z vaší platební karty. Úhrady se poté budou automaticky strhávat ze zadané platební karty vždy k 1. dni měsíce.
10. Co musím dělat po uzavření objednávky?
Po úspěšném vyplnění objednávky je zapotřebí dodání ověřené plné moci. Plnou moc vám zašleme vyplněnou na váš email a vy ji podepíšete a necháte ověřit na nejbližší poště (tzv. Czechpoint). Po ověření nám ji zašlete zpět na emailovou adresu [email protected]. Od nás vám přijde unikátní emailová adresa (bližší popis v bodě 3), kterou budete využívat na zasílání přijatých faktur od zahraničního subjektu.

Na tuto adresu budete zasílat přijaté faktury od zahraničních subjektů každý měsíc a celý proces již bude automaticky zajištěn z naší strany. Není třeba myslet na termíny, ty budeme střežit za vás. Po konci zdaňovacího období tedy kalendářního měsíce vám zašleme upomínku s prosbou o zaslání faktury a i s mezním datem doručení, který je vždy 5. kalendářní den.

V případě, že podklady tedy přijaté faktury, nebudou dodány v předem stanoveném termínu usuzujeme, že žádná faktura nebyla přijata a není tedy třeba dodat službu z naší strany tzn. podat daňové přiznání.
11. Jaké jsou mé povinnosti, když spolupracuji se zahraničními subjekty?
Pokud spolupracuji se zahraničními subjekty, tedy s DIČ, které nezačíná na CZ, je má povinnost z přijatých faktur od těchto subjektů z částky vypočítat daň z přidané hodnoty a podat daňové přiznání a to měsíčně. Celkovou daň jsem povinen odvést příslušnému daňovému úřadu.
12. Co je to DIČ?
Daňové identifikační číslo, zkráceně DIČ, je vždy ve formátu CZ000000000. První dvě písmena označují zemi, ve které subjekt podniká a následuje deset číslic. V případě, že jde o fyzickou osobu jedná se o rodné číslo.

Příklad označení země:
CZ – Česká republika
EU – Estonsko
13. Jak funguje předplatné?
Při objednání služby si kupujete předplatné. To znamená, že služba je poskytována na dobu neurčitou, s možností kdykoliv vypovědět zdarma. Platby jsou poté strhávány automaticky na začátku každého měsíce. Vy se tedy nemusíte o nic starat. I v případě, pokud nedodáte poklady pro zpracování daňového přiznání dojde k automatickému stržení úhrady
14. Na jak dlouho si mohu službu předplatit?
Službu je možné předplatit po dobu jednoho či dvou let a to s možností automatického prodloužení. Je pouze na vás, jakou možnost zvolíte.
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na [email protected]